Grevli-Toplu Sözleşme Mücadelemizi Sürdüreceğiz!

Grevli-Toplu Sözleşme Mücadelemizi Sürdüreceğiz!
KESK'TEN HABERLER
0
Paylaş:

2015 Yılı “Toplu Sözleşmesinde” Memur Sen ile Kamu İşveren Kurulu arasında mutabakata varılan ve üzerinde çalışılması konusunda karar alınan 29 konu başlığı ile ilgili olarak 16 Haziran 2016 Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya en çok üyeye sahip üç konfederasyonun temsilcileri,  Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Devlet Personel Başkanlığı Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Bakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı uzmanları katılmıştır.

Konfederasyonumuz adına Eş Genel Başkanımız Şaziye Köse ve Avukatlarımızdan Öztürk Türkdoğan’ın katıldığı söz konusu toplantıda, 29 konu başlığına ilişkin olarak bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve son durum aşağıda belirtilmiştir.

1-         KİT sözleşmeli personelinin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesine yönelik çalışmanın tamamlanarak Yüksek Planlama Kuruluna sunulduğu, söz konusu kuruldan cevap beklendiği belirtilmiştir.

2-         Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesinin (TAR-GEL) yeniden değerlendirilmesi konusunda görev yapan mühendislerin il ve ilçelere tayin yapabilmesi ile ilgili Bakanlık ve Memur-Sen’e bağlı sendika arasında kurum idari kurulunda karar alınmış olup, sorunun giderildiği belirtilmiştir.

3-         Karayolları Genel Müdürlüğünde gişe sistemleri izleme memuru olarak çalışan ve gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenebilmesi ile ilgili sorunun giderildiği ve uygulamaya yeni başlandığı belirtilmiştir.

4-         Bayındırlık İnşaat ve Köy Hizmet Kolunda çalışanlar için fazla çalışma genelgesi çıkarılmasına yönelik çalışmanın tamamlandığı belirtilmiştir.

5-         Kapatılan Denizcilik Müsteşarlığında denetleme memuru olarak görev yapmakta iken memur kadrolarına atananların VHKİ veya bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmelerine yönelik çalışmaya başlandığı, 61 kişiye VHKİ kadrosunun verildiği, geriye kalan kişilere de yakın zamanda kadroların verileceği belirtilmiştir.
6-         Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda çalışan kariyer uzmanlarının yüksek kurum uzmanlığı kadrosuna atanmalarına yönelik çalışmanın tamamlandığı, yasa tasarısının hazırlanarak Başbakanlığa gönderildiği, tasarı yasalaşırsa 26 kişinin kadro alacağı belirtilmiştir.

7-         Tapu personel ihtiyacının döner sermayeden karşılanmasına yönelik çalışmanın yapıldığı, bu kapsamda fazla çalışma ihtiyacının giderilmesi için 1500 kişilik 4/B’li sözleşmeli pozisyon istihdam edilmesinin önerisinin yapıldığı belirtilmiştir.

8-         Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanları ile üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı ve bu talebin mevzuat değişikliği ile karşılanacağı belirtilmiştir.

9-         Memurların eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri kadro derecelerine kadar yükselmeleri için çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.

10-   Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, Maliye Bakanlığının bütçeye getireceği yıllık 134 milyon TL nedeni ile karşı çıktığı, ancak konunun Bakanlar Kurulunda ele alınacağı belirtilmiştir.

11-   Kamu görevlilerinden kimlerin hangi şartlarda ve süre ile fiili hizmet süresi zammından yararlanacağına yönelik kamu kurumlarının raporlarının hazırlandığı, bilimsel görüş verilmesi amacı ile Gazi ve Hacettepe Üniversitelerine gönderildiği, ancak Çalışma Bakanlığının emeklilik yaşı ile ilgili sistemde sorun yaratacağı düşüncesi ile kafasının karışık olduğu ancak bilimsel görüş geldikten sonra konunun nihai olarak ele alınıp Bakanlar Kurulunda değerlendirmesinin yapılacağı belirtilmiştir.

12-   İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin il idare kurulu üyeleri kapsamına alınmasına yönelik çalışmanın esasında ek gösterge ile ilgili bir konu olduğu ve bu konudaki çalışmanın sürdüğü devam etmiştir.

13-   Refakat izninin kullanımı konusunda karşılaşılan sorunlara yönelik çalışmanın devam ettiği, Devlet Personel Başkanlığının konuya olumlu yaklaştığı, böylece il ve ilçe içi ile dışı sevklerde devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişiye yıllık 10 güne kadar refakat edebilmesinin makul olduğu belirtilmiş ancak henüz konu ile ilgili nihai noktaya gelinmediği belirtilmiştir.

14-   TUİK’te tam zamanlı çalışan geçici personelin emekli oluncaya kadar çalışabilmelerine ilişkin düzenleme çalışmasının devam ettiği bu konunun diğer 4/C’lilerle birlikte ele alınacağı ifade edilmiştir.

15-   Orman Genel Müdürlüğü personelinin rotasyonu hakkında çalışmanın tamamlandığı, devlet personel başkanlığının belirttiği ilkeler çerçevesinde yönetmelik değişikliği yapılacağı ifade edilmiştir.

16-   İşçilikte geçen hizmet sürelerinin memuriyet süresinde değerlendirilmesi ile ilgili konuya Maliye Bakanlığının karşı çıktığı belirtilmiş ve bu konuda Maliye Bakanlığı ile görüşme yapılacağı belirtilmiştir.

17-   KİT’lerde çalışan sözleşmeli personelin temel ücret gruplarının düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı ancak, yıllık 50 milyon TL yük getireceği gerekçesi ile Maliye Bakanlığının buna karşı çıktığı, esasında söz konusu sorunun tüm devlet memurları bakımından geçerli bir sorun olduğu ve yapısal olarak ele alınması gerektiği belirtilmiştir.

18-   Milli Savunma Bakanlığı TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan sivil memurların hukuki durumlarının düzeltilmesi amacı ile çalışmaların başladığı, bu konuda bir alt komisyon kurulacağı ve çalışmaların sürdürüleceği belirtilmiştir.

19-   Memur işi yapan işçilerin KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer kurumlarda memur kadrolarına atanmalarına yönelik çalışmanın başlatıldığı, ancak söz konusu talebin hayata geçirilmesi için 80 bin dolayında işçinin kapsam dâhiline alınması gerektiği ve bunların tamamının memur ve sözleşmeli personel kadrolarına geçirilmesinin sistematik olarak mümkün olmadığı, çalışmaya Maliye Bakanlığının karşı çıktığı ifade edilmiştir.

20-   TRT giyim yardımı konusunda TİS metninin problemli olduğu, Sayıştay raporunun TİS metnine uygun olduğu, buna karşılık TRT Yönetim Kurulunun TİS’e aykırı olmayacak şekilde çözüm bulmaya çalıştığı, bu konuda çalışmanın sürdüğü belirtilmiştir.

21-   Meteoroloji Genel Müdürlüğü personelinde Avrupa Hava Seyrüsefer emniyeti teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri karşılanan personelin kadro ve pozisyonlarının döner sermayeye aktarılmasına yönelik çalışmanın yapıldığı ancak ilgili uluslar arası mevzuat nedeni ile yapılabilecek bir şey olmadığı belirtilmiştir.

22-   Havacılık tazminatı ödenmesine yönelik çalışmanın yapıldığı, bu konuda Yüksek Planlama Kurulunun kararının beklendiği belirtilmiştir.

23-   Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğündeki tohumculuk kanunu kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin üretim teşvik primi verilmesine yönelik çalışmanın yapıldığı, maddi bir kar oluşması halinde bu kardan personele dağıtım yapılabileceği belirtilmiştir.

24-   Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların döner sermaye unvan katsayılarına ilişkin çalışmanın yapıldığı, birlikte kullanımdan yararlanmayan 7 üniversitenin kaldığı, bunların döner sermaye yapısının güçlendirileceği ve 2017 sonrasında bu konudaki sorunun çözülebileceği belirtilmiştir.

25-   Usta öğretici kadrolarında bulunan personelden lisans mezunu olanların eğitim uzmanı kadrosuna atanmalarına yönelik olarak yapılabilecek bir şey olmadığı bu kişilerin ancak unvan sınavı ile bu kadrolara atanabileceği belirtilmiştir.

26-   PTT’de çalışan 399 sayılı KHK’ya tabi dağıtıcıların yaş sınırının 55’ten 60’a yükseltilmesi konusunda henüz bir çözüm bulunamadığı, ancak bu konuda ilgili bakanın yasal yetkisini kullanma imkanı olduğu, bu konuda Çalışma Bakanının ilgili bakan ile görüşme yapacağı belirtilmiştir.

27-   Tarım ve ormancılık hizmet kolundaki kapsamındaki kurumlarda çalışan teknikerlere lisans tamamlama hakkı verilmesine yönelik çalışmanın yapıldığı, bu konuda Tarım ve ormancılık hizmet kolundaki kapsamındaki kurumlarda çalışan teknikerlere lisans tamamlama hakkı verilmesine yönelik çalışmanın yapıldığı, bu konuda YÖK ve Devlet Personel Başkanlığının karşı görüş verdiği, bu nedenle bu konunun gündemden çıktığı belirtilmiştir.

28-   Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurulu personelinin kadroya geçirilmesine yönelik çalışmanın yapıldığı ancak olumlu sonuçlanmadığı belirtilmiştir.

29-   Kültür ve Sanat hizmet kolunda yer alan personelin mali haklarına ilişkin konularda çalışma yapıldığı ancak Maliye Bakanlığının karşı çıktığı, bu nedenle bu konuda bir ilerleme sağlanamadığı belirtilmiştir.

Toplantının sonucunda konfederasyon başkanları değerlendirmelerini yapmıştır. Memur Sen Genel Başkanı yapılan çalışmaları överek bunun kendi başarıları olduğunu, her konu başlığında gelinen noktanın geneli itibariyle sevindirici olduğunu, eksiklerin ise biran önce tamamlanması gerektiğini ifade etmiştir.

T. Kamu Sen Genel Başkanı üniversite mezunu olan işçilerin memur kadrolarına alınması konusunu öne çıkartmış, toplu sözleşme metinlerinde yuvarlak ve muğlâk ifadelere yer verildiği için aslında çoktan uygulamaya geçmesi gereken birçok konunun bugün hala tartışıldığını, bu durumun öncelikli sorumlusunun da yetkili konfederasyon ve sendikalar da olduğunu kaydetmiştir.

KESK adına değerlendirme yapan Eş Genel Başkanımız Şaziye Köse ise 2015 toplu sözleşmesinden bugüne aradan geçen 10 aylık zamana rağmen ortaya çıkan tablonun KESK’i bir kez daha haklı çıkardığını vurgulayarak,  grevli-toplu sözleşmeli bir sisteme geçilmediği sürece yaşanan sorunların derinleşerek aratacağının altını çizmiştir.

Toplantıda işvereni temsilen bakanlık tarafından yapılan değerlendirmelere, 29 konu hakkında yapılan çalışmalara bakıldığında pek çok konunun yine belirsiz bir tarihe ertelendiğini kaydeden Eş Genel Başkanımız, adım atıldığı iddia edilen konuların ise gerçekte incir çekirdeğini doldurmayan, neredeyse 3-5 kişiyi kapsayan konular olduğuna dikkat çekmiştir. Eş Genel Başkanımız kamu emekçilerinin iş güvencesini tehdit eden gelişmelere, yönetici ve üyelerimiz nezdinde konfederasyonumuzu- mücadelemizi hedef alan baskılara da dikkat çektiği konuşmasında,  bu mizansene artık son verilmesini, gerçek bir grevli-toplu sözleşmeli sisteme geçilerek bütün sorunların TİS masasında çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise Maliye Bakanı ile görüşme yapacağını gerekirse diğer bakanlarla görüşeceğini ve bir sonraki Kamu Personeli Danışma Kurulu  (KPDK) toplantısı öncesi atılması gereken somut adımların, çalışmaları biten konuların hayata geçireceğini iddia etmiştir.

 

 

 

Paylaş:

Yorumlar kapatıldı.

Paylaş