servisi
beyaz esya servisi
izmir evden eve
ümraniye evden eve nakliyat

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ


Çrş, 31 Mart 2010

Facebook'a gonderYazıcı uyumluArkadaşa gönder

 

7.Olağan Genel Kurul (1-2-3 Temmuz 2011) 
Tüzük Değişiklikleri İle

 

MADDE 1 
Konfederasyonun Adı
 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, kısa adı KESK’tir.
 
MADDE 2 
Konfederasyonun Merkezi, Adresi
 
Konfederasyonun merkezi Ankara’dadır. Konfederasyon merkezinin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içindeki adres değişikliğine KESK Genel Meclisi karar verir.
 
MADDE 3 
Konfederasyonunun Örgütlenme Alanı
 
Emekçilerin hizmet kolu esasına göre örgütlenmiş bulunduğu sendikaları kapsar.
 
MADDE 4 
Konfederasyonun Amaçları
 
Toplumun karar süreçlerinde örgütlü olarak söz sahibi olduğu; devletten ve piyasadan azami ölçüde arındırılmış kamusal alanda eşit, ücretsiz, nitelikli, erişilebilir ve anadilinde kamu hizmetini savunur. Konfederasyon, tüm maddi değerlerin yaratıcısı emeğin en yüce değer olduğu gerçeğinden hareketle ve sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunun bilinciyle;
 
a) Grev ve toplu iş sözleşmeli sendikal hakların tanınması/uygulanması ve mevzuatımızda çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin evrensel normlara uyumunun sağlanması için gerekli mücadeleyi yürütmeyi;
 
b) Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerin ve tüm emekçilerin ekonomik, demokratik, sosyal, siyasal, yasal, kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi; 
 
c) Evrensel insan hakları belgelerine dayanan ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmek için mücadele etmeyi; 
 
d) Uluslararası düzeyde emeğin birlik ve dayanışmasını sağlamak için çaba göstermeyi, uluslararası emek örgütleriyle ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi;
 
e) Tüm emekçilerin birlikte mücadelesi ve ortak demokratik örgütlenmesi hedefiyle ortak çalışanlar yasasının yaratılması amacıyla her türlü örgütsel formu yaşama geçirmek için çaba harcamayı, bu doğrultuda işyerlerinde ve hizmet kollarında ortak mücadeleyi örgütlemeyi, ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi;
 
f) Emekçilerin sosyal ve kültürel gelişmelerinin sağlanması, sınıf bilincinin geliştirilmesi, örgütlülüğün ve demokrasinin bir yaşam biçimi haline gelmesi için mücadele etmeyi; bu doğrultuda bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmayı;
 
g) Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya amacıyla; ülkede ve dünyada savaşa karşı kalıcı barışın yaratılması, tüm ulusların eşit ve özgürce geleceklerini belirleyebilmelerinin ve evrensel insan haklarının önündeki engellerin kaldırılması, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların kardeşliği için mücadele etmeyi;
 
ğ) Toplumsal yaşamın her alanında cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkarak, başta çalışma yaşamı olmak üzere her alanda cinsiyetler arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi; 
 
i) Ekolojik denge ile tarihi ve kültürel çevreyi korumayı ve üretim süreçleri içerisinde zarar görmemesini sağlayacak sendikal inisiyatifleri geliştirmeyi; 
 
j) İşsizlik ve yoksulluktan etkilenen başta emekliler ve işsizler olmak üzere tüm toplum kesimleriyle dayanışma ilişkilerini geliştirmeyi; 
 
k) Emekçilerin çıkarlarının aynı zamanda tüm toplumun da çıkarları olduğu gerçeğinden hareketle; mal, hizmet üretimi ve paylaşım süreçlerine emekçiler lehine müdahale edilmesini, emekçilerin denetiminin ve katılımının sağlanmasını;
 
l) Hizmet kollarında örgütlü sendikaların örgütlü bulunduğu hizmet kollarının hizmet üretme politikasının belirlenmesinde, hizmet kollarında planlamadan, uygulamaya ve denetlemeye kadar tüm faaliyetlerde söz ve karar sahibi olmayı;
 
m) Engellilerin çalışma yaşamına en uygun koşullarda katılımını sağlamayı, engellerinden kaynaklanan sorunlarına çözüm üretmeyi ve olanaklar sunmayı amaçlar.
 
 
MADDE 5
Konfederasyonun İlkeleri
 
a) Konfederasyon, üye sendikaların irade ve inisiyatifinden hareketle demokratik merkeziyetçi bir işleyişi esas alır.
 
b) Emekçiler  arasında din, dil, ırk, siyasal düşünce, etnik köken, mezhep, engelli, cinsel yönelim,  cinsiyet  kimliği ve felsefi düşünce ayrımı gözetmez. 
 
c) Konfederasyon, sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışından hareketle, örgüt içi demokrasiyi temel bir örgütlenme ilkesi olarak benimser. Tüm üyelerinin söz, yetki ve karar sahibi olabilmeleri için doğrudan demokrasi mekanizmalarını geliştirir.
 
d) Konfederasyon, tüm emekçilerin siyaset yapma hakkını ve siyasal örgütlenme özgürlüğünü savunur. Her düzeydeki mücadelede emekten yana taraftır. Devlet ve sermayeden bağımsızdır. Ayrıca siyasi parti, kurum ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.
 
e) Konfederasyon, hizmet kolu temelinde örgütlenmeyi esas alır.
 
f) Konfederasyon, emekçilerin çıkarları temelinde, uluslararası sendika ve üst örgütlenmelerle dayanışma ve işbirliği içinde olur.
 
g) Konfederasyon, tüm kamu emekçileri sendikaları ile tüm emekçi kesimlerin hak ve çıkarları doğrultusunda mücadeleyi fiili ve meşru bir temelde yürütür. Sendikal hak ve özgürlükleri yasaklayan, kısıtlayan her türlü engel ve düzenlemelere karşı mücadele eder.
 
MADDE 6 
Konfederasyonun Görev ve Yetkileri
 
a) Konfederasyon, sınıf çıkarları temelinde üyelerini bilinçlendirmek; örgütsel bilinci, dayanışma ve işbirliğini geliştirmek için her türlü eğitim çalışmasını yapar.
 
b) Amaç ve ilkelerini hayata geçirebilmek için, ulusal ve uluslararası düzeyde açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri, eğitim etkinlikleri, kurs, seminer, panel vb. eylem ve etkinlikleri düzenler. Konukevi, eğitim ve dinlenme tesisleri kurar.
 
c) Amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü görsel ve yazılı yayın haklarını kullanır. Bu çalışmaları yürütebilmek için tesis, basın ajansları vb kurar.
 
d) Toplu iş uyuşmazlıklarında üye sendikanın inisiyatifi doğrultusunda taraf olur. Gerekli durumlarda ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur. Konfederasyon üyesi olan sendikaların hazırladıkları toplu iş sözleşme taslakları doğrultusunda, toplu iş sözleşme görüşmelerini basına açık olarak yapar. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine yetkili organlar katılır.
 
e) Konfederasyona üye sendikaların bir bölümünün ortaklaşa aldıkları grev kararını, kararı alan sendikaların ortak kararı olmadan kaldırılmaması için koordinatörlük yapar. 
 
f) Üye sendikaların kararı doğrultusunda grev kararı alır, uygular. Ayrıca emekçiler aleyhine gelişen toplumsal ve siyasal gelişmeler karşısında eylem ve grev yapar. 
 
g) Amaçları doğrultusunda her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinir, satar ve kiraya verir. Bu işlemleri yaparken aynı amaç ve ilkelere göre kurulmuş bir sendikaya ya da temel özgürlükleri savunmak amacıyla kurulmuş tüzel kişilikler ya da vakıflara devredebilir. 
 
h) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla amaçları doğrultusunda işbirliği yapar. Bu kuruluşlara üye olur, gerektiğinde üyelikten ayrılır. 
 
i) Örgüt içi demokrasiyi hayata geçirir.
 
j) Üye sendikaların konfederasyon tüzüğünün amaç ve ilkelerine uygun hareket etmesini sağlar
 
k) Ulusal ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerden doğan hakları kullanır. 
 
 
MADDE 7 
Üyelik
 
a) Konfederasyon tüzüğünü benimseyen ve yetkili organında karar alan sendikalar konfederasyon üyesi olabilir. Üyelik kararı alan sendikanın Yürütme Kurulu bu kararını konfederasyon Yürütme Kuruluna yazılı olarak bildirir. 
Başvuru, KESK Genel Meclisinin ilk olağan toplantısında (varsa aynı hizmet kolunda kurulu üye sendikanın görüşü alınarak) karara bağlanır.
 
b) Üyelik başvurusunda bulunan sendika ile aynı hizmet kolunda örgütlenmiş ve konfederasyona üye bir başka sendika var ise, üyeliğe başvuran sendika, üyeliğin kabulünden en geç 6 ay sonra aynı hizmet kolunda bulunan diğer sendika ile birleşir. Üyeliğe yeni kabul edilen sendika bu süre içinde birleşmez ise durumu KESK Genel Meclisi değerlendirir.
 
c) Üyelik kabulü, ilgili yasaca belirlenmiş Bakanlık ve makamlara 15 gün içinde bildirilir.
 
d) KESK Genel Meclisince üyeliği kabul edilmeyen sendikanın üyelik başvurusu Konfederasyonun ilk olağan genel kurulunda karara bağlanır. 
 
e) Üyeler konfederasyon tüzüğü ve Genel Kurul kararlarına, yönetmeliklerde gösterilen hususlara, toplu sözleşme kararlarına, KESK Genel Meclisi kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul eder.
 
MADDE 8
Üyelikten Ayrılma 
 
Üye sendikalar yetkili organ kararları ile üyelikten ayrılabilir. Başvuru, konfederasyon Yürütme Kuruluna yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte yapılır. Bu istem KESK Genel Meclisi kararları doğrultusunda Yürütme Kurulu tarafından 3 ay içinde sonuçlandırılır. Bu süre içinde sendikanın üyeliği ve üyeliğin getirdiği tüm sorumluluklar devam eder. Ayrılma istemi üç ay içinde sonuçlandırılmazsa sendika üyelikten ayrılmış sayılır.
Üyeliğin sona ermesiyle ilgili olarak, ilgili Bakanlık ve ilgili makama 15 gün içinde bilgi verilir.
 
MADDE 9 
Üyeliğin Askıya Alınması veya Üyelikten Çıkarılma
 
a) Konfederasyon tüzüğüne aykırı davranan, yetkili organ kararlarını yerine getirmeyen üye sendikanın, konfederasyon Disiplin Kurulunun kararı üzerine KESK Genel Meclisinin 2/3 çoğunluğu ile üyeliği ilk Genel Kurula kadar askıya alınır.
 
b) Disiplin Kurulunun kararı ile Yürütme Kurulu tarafından üyeliği askıya alınan sendika, konfederasyon Genel Kurulunda Genel Kurula katılan delege sayısının salt çoğunluğu ile üyelikten geçici ya da sürekli olarak çıkarılır. Üyelikten çıkartılan ya da askıya alınan üye sendikanın bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde görevli yargı organına dava açma hakkı vardır. Yargı organının bu konudaki kararı kesindir. 
 
c) Üye sendikaların mahkeme kararı ile kapatılması durumunda sendikanın üyeliği, karar kesinleşinceye kadar devam eder.
 
 
MADDE 10
Konfederasyonun Organları
 
1- Genel Kurul           
2- KESK Genel Meclisi
3- Yürütme Kurulu   
4- Denetleme Kurulu
5- Disiplin Kurulu      
6- Danışma Organları
    a) Danışma Meclisi 
    b) KESK Kadın Meclisi
 
MADDE 11 
Konfederasyon Genel Kurulunun Oluşumu, Toplantı Yeri, Zamanı ve Biçimi
 
a) Konfederasyonun en yetkili organıdır. Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl üyeleri, bu sıfatları ile genel kurula delege olarak katılır.
 
b) Üye sendikalarımızın Genel kurullarından seçilen 500 delege ile toplanır. Toplam delege sayısından doğal delegeler düşülür, ancak her sendika üye sayısına ve ödediği aidata bağlı olmaksızın Genel Kurul’da 1’er delegelik ile temsil edilir. Geriye kalan delegelikler, sendikaların üye sayıları oranında temsil edilir.
 
c) Sendikaların delegeliğe esas üye sayılarında, konfederasyonun Genel Kurul takvimi esas alınır. Sendikalar, konfederasyonun belirlediği seçim takvimini dikkate alarak, kendi Genel kurulundan 1 ay öncesinden, şube genel kurullarını gerçekleştirdikleri üye sayılarını bildirir. Üye sayısını zamanında bildirmeyen sendika, genel kurulda temsil edilemez. Böylesi durumlarda Genel Kurul eksik delege ile toplanır.
 
d) Üç yılda bir konfederasyon merkezinin bulunduğu yerde toplanır. Genel Kurul’a çağrı Yürütme Kurulu’nca yapılır. Toplantının yeri, günü ve saati ile gündem, toplantıya katılacak delege listeleri ile birlikte en az 15 gün önceden o yerin en büyük mülki amirine ve seçim kurulu başkanına verilir. Ayrıca Genel Kurul’un yeri, günü, saati ve gündemi, ülke çapında yayınlanan bir gazetede ve web sayfasında ilan edilir. Ayrıca Sendika Genel Merkezleri Şubelerinde asılması için üye sendikalara bildirilir. Gazete ilanında ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının tarihi, yeri ve saati belirtilir. 
 
Genel Kurul toplantısı önceden ilan edilen ve bildirilen yer, gün ve saatte yapılır.
 
e) Faaliyet raporları en az 15 gün önce delegelere gönderilir. 
 
f) İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise durum tutanakla tespit edilir. İkinci toplantı ilan edilen ve o yerin en büyük mülki amirliğine bildirilen tarihte yapılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Karar yeter sayısı toplam delege sayısının ¼’ünden az olamaz. Toplantı yoklama ile başlar, çoğunluk mevcut ise Başkanlık Divanı için başkan, iki yardımcısı ve yeteri kadar üye seçimi açık oylama ile yapılır. 
 
g) KESK Genel Meclisi çağrısıyla iki olağan dönem arasında seçim gündemi olmaksızın toplanır.
 
MADDE 12 
Genel Kurulun Görevleri
 
a) KESK Genel Meclisine seçilecek üyeler ile Yürütme, Denetim ve Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçer.
 
b) Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşür ve aklanıp aklanmamasını karara bağlar. 
 
c) Disiplin Kurulunun kararlarını sonuçlandırır.
 
d) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gelecek döneme ilişkin taslak bütçeyi karara bağlar.
 
e) Ulusal ve uluslararası üst örgütlere üye olmaya, üyelikten ayrılmaya karar verir veya bu konularda KESK Genel Meclisine yetki verir. Gerektiğinde uluslararası örgüt toplantılarına gönderilecek sendika temsilcilerini seçer veya Yürütme Kuruluna yetki verir.
 
f) Tüzük değişikliklerine karar verir.
 
g) Konfederasyonun taşınır veya taşınmaz mallarının satılması veya satılmaması yönünde karar alır veya Yürütme Kuruluna yetki verir.
 
h) Konfederasyonun feshine ve fesih halinde yasanın öngördüğü koşulda menkul ve gayrimenkullerin devrine karar verir.
 
i) Tüzük ve yönetmeliklerle başka organa bırakılmamış konuları karara bağlar.
 
j) Ulusal ve uluslararası hukuk ile sözleşmelerden doğan hakların kullanım biçimine karar verir veya bu yetkiyi Yürütme Kuruluna devreder.
 
k) Üyelikten çıkarmaya karar verir.
 
l) Konfederasyonun genel politikalarını belirler ve karar altına alır.
 
m) Hizmet kolu sendikalarının müracaatları halinde Konfederasyon üyeliği için karar verir veya bu konuda KESK Genel Meclisine yetki verir.
 
n) Başka bir konfederasyon ile birleşmeye veya katılmaya karar verir.
Bu maddedeki (g), (h), (n) bentleri için karar yeter sayısı delege tam sayısının 2/3, diğer maddelerin değişikliği için delege tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Yasal zorunluluk hallerinde yargı süreci tamamlandıktan sonra yapılması gereken tüzük değişikliklerinde yukarıdaki oran aranmaz. Ancak bu oran ¼’ün altında olamaz.
 
MADDE 13 
Olağanüstü Genel Kurul
 
Denetleme Kurulunun oybirliği, KESK Genel Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu veya delegelerin 1/5’inin yazılı talebi üzerine Olağanüstü Genel Kurul yapılır. İstem gününden itibaren 2 ay içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplanır. Çağrıyı Yürütme Kurulu yapar ve gündemdeki maddeleri görüşür.
 
MADDE 14
KESK Genel Meclisinin Oluşumu, Görev ve Yetkileri, Çalışma Esasları
 
A- KESK Genel Meclisinin Oluşumu
 
KESK Genel Meclisi, Konfederasyon Genel Kurulunun sendika üyeleri arasından seçeceği elli üye, Yürütme Kurulu Üyeleri, Sendika Genel Başkanları, yokluklarında yerlerine vekâlet edecek Merkez Yürütme (Yönetim) Kurulu Üyelerinden oluşur.  Disiplin Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyeleri de çalışmalara katılıp kendi konularında görüş sunabilir.
 
KESK Genel Meclisi, seçim sonucunun tebliğinden itibaren 30 gün içinde Yürütme Kurulu başkanlığında toplanarak Yürütme Kurulu raporunu onaylar. KESK Genel Meclisi Genel Kuruldan sonra en yetkili karar organıdır.
 
B- KESK Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri
 
KESK Genel Meclisi, Konfederasyonun, Merkez Genel Kurulundan sonra en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri şunlardır: 
 
a) Konfederasyonun politika, plan ve programları konusunda karar almak, 
 
b) Konfederasyon organlarınca alınan kararların sendikalar ve bağlı birimlerde uygulanma durumunu değerlendirmek, 
 
c) Yürütme Kurulunun önerilerini karara bağlamak, 
 
d) Gerektiğinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı almak,
 
e) Yürütme Kurulunca hazırlanan yönetmeliklere son şeklini vererek onaylamak,
  
f) Üyelerinin hak ve çıkarlarını savunmak, korumak ve geliştirmek için, Anayasa, yasa, uluslararası sözleşmeler ve demokratik toplum temayüllerinin sağlamış olduğu demokratik toplu eylem kararları almak,
 
g) Genel Kuruldan aldığı yetkiyle üyeliğe kabule karar vermek,
 
h) Disiplin Kurulunun kararı doğrultusunda üye sendikanın üyeliğini Genel Kurula kadar geçici olarak askıya almak,
 
ı) Konfederasyonun gerekli gördüğü çalışma grubu ya da alanı belirlenmiş birimleri belirler ve görev dağılımı yapmaktır. 
 
C- KESK Genel Meclisinin Çalışma Esasları
 
KESK Genel Meclisi yılda en az üç kez olağan, Yürütme Kurulunun salt çoğunluğunun ya da kendi üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısıyla olağanüstü toplanır. Kararları katılımcıların salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kadın çalışmaları konusunda KESK Kadın Meclisinin kararlarını esas alır.
 
KESK Genel Meclisinin olağan toplantı gündemi, toplantıdan en az on beş gün önce; olağanüstü toplantıların gündemi ise makul bir süre öncesinde Yürütme Kurulunca hazırlanıp KESK Genel Meclisi üyelerine gönderilir. Çalışmasına ilişkin diğer esasları Yürütme Kurulu’nun hazırlayacağı ve son şeklini vererek onaylayacağı yönetmelikle belirler.
 
MADDE 15 
Yürütme Kurulunun Oluşumu, 
Görev ve Yetkileri 
 
a) Konfederasyon genel kurulundan seçilen 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. 
 
b) Seçimi takip eden yedi gün içinde en yaşlı üye başkanlığında toplanır ve kendi aralarında görev bölüşümü yapar. 
Görev bölüşümü aşağıdaki gibidir:
 
1- GENEL BAŞKAN
2- GENEL SEKRETER
3- MALİ SEKRETER
4- EĞİTİM VE ÖRGÜTLENME SEKRETERİ
5- BASIN YAYIN SEKRETERİ
6- KADIN SEKRETERİ
7- HUKUK, TİS VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEKRETERİ
 
c) Görev dağılımı için Yürütme Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır.
 
d) Asil üyelik boşalmalarında yedek üye asil üyeliğe alınır ve yeniden görev dağılımı yapılır. Boşalmaların yedeklerle doldurulmasına rağmen Yürütme Kurulu üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde iki ay içinde olağanüstü genel kurulun yapılması zorunludur.
 
e) En geç 15 günde bir toplanır. Olağanüstü durumlarda Genel Başkanın çağrısıyla toplanır. 
 
f) Toplantılara Genel Başkanın yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder. Üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kararlar alınır. Eşitlik halinde Genel Başkanın oyu iki oy sayılır.
 
 
Görev ve Yetkileri:
 
a) Konfederasyonun Yürütme organı olarak Genel Kurulun ve KESK Genel Meclisinin aldığı kararları  ve kabul edilen dönemsel programları yürütür.
 
b) Genel Kurul ve KESK Genel Meclisi kararları doğrultusunda Genel Kurul çağrısı yapar, Genel Kurulu organize eder.
 
c) Konfederasyonu, verilen yetkiler doğrultusunda, uluslararası toplantı ve etkinliklerde temsil eder.
 
d) Günlük faaliyetleri yürütmede ve örgütlemede üye sendikalar ile koordineli çalışır.
 
e) Üye sendikaların faaliyetlerinin KESK tüzüğü ve bütünselliğine uygun olmasını,  alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını izler.
 
f) Gerektiğinde Denetleme ve Disiplin Kurulunu toplantıya çağırır.
 
g) Konfederasyon gelir ve giderlerini konfederasyonunun amacı ve üyelerin çıkarları doğrultusunda, Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde kullanır.
 
h) İlgili yasalar uyarınca Konfederasyon tarafından kurullarda bulunması gereken temsilcilerini belirler.
 
i) Konfederasyonu işverene, idareye karşı temsil eder.
 
j) Konfederasyon bünyesinde çalıştırılacak personeli ve ücretini tespit eder ve KESK Genel Meclisine onaylatır.
 
k) Uluslararası Sözleşmeler başta olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelerden kaynaklanan yetki ile sendikalar adına toplu sözleşmeye katılır, taraf olur, sendikaların hazırladıkları toplu sözleşme taslakları doğrultusunda, toplu sözleşme sonunda yetkili sendika ile mutabakat metni imzalar. Anlaşmazlık halinde anlaşmazlığın giderilmesi amacıyla Uzlaştırma Kurulu ile görüşmeler yapar. Gerekli durumlarda ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur. 
 
l) KESK Genel Meclisinin almış olduğu eylem kararlarını yürütür. 
 
m) Tüzüğün uygulanmasına yönelik ihtiyaç duyulan konularda yönetmelik taslağı hazırlar ve KESK Genel Meclisine onaylatır. Sekreterliklerin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili yönetmeliği 30 gün içinde hazırlar ve KESK Genel Meclisine onaylatır.
 
n) Disiplin Kurulunun kararı doğrultusunda üye sendikanın üyeliğini KESK Genel Meclisi kararı doğrultusunda Genel Kurula kadar geçici olarak askıya alır.
 
o) Konfederasyonun gerekli gördüğü çalışma grubu, daire ya da alanı belirlenmiş birimleri belirler ve görev dağılımı yapar.
 
p) Doğal afet ya da olağanüstü koşulların yaşandığı durumlara müdahale eder ve gerektiğinde komisyon kurar.
 
r) KESK Genel Meclisine bağlı olarak Konfederasyona üye sendikaların illerdeki şubelerinin dayanışma ve koordineli çalışmaları için Sendika Genel merkezlerinin görüşünü alarak yönetmelik hazırlar ve KESK Genel Meclisine onaylatır. 
 
MADDE 16
Denetleme Kurulunun Oluşumu, 
Görev ve Yetkileri
 
Konfederasyon Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ dan seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Seçimi takip eden yedi gün içinde kendi aralarında bir başkan ve bir yazman seçer. Asıl üye boşalmaları yedek üye ile doldurulur.  
 
a) Denetleme Kurulu, tüzük doğrultusunda çalışmalar yapar. 
 
b) Denetimlerini konfederasyon ve sendika merkezinde, konfederasyon ve sendikaya ait evrak ve defterler üzerinde yapar. Denetime esas evrak ve defterler sendika merkezi dışına çıkarılamaz.
 
c) Yürütme Kurulunun kararı doğrultusunda üye sendikaları denetler.
 
d) Genel Kurula ve Yürütme Kuruluna faaliyetleri hakkında rapor sunar.
 
e) En az üç ayda bir olağan denetimini yapar.
 
f) Yürütme Kurulu’ndan Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını, gerekçesini de belirterek isteyebilir.
 
g) Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve inceleme sırasında konfederasyon ya da görevlendirildiği sendikanın idari ve mali işlerinde tüzük ve yönetmeliklere aykırı bir durum tespit ettiği takdirde, durumu Konfederasyon Yürütme Kuruluna bir raporla bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere gerekli gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiil veya fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevinden el çektirilmelerini ister. Yürütme Kurulu’nun, Denetleme Kurulu’nun isteğini kabul etmemesi, iddia edilenleri görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, Denetleme Kurulu Yürütme Kurulu’ndan Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.
 
h) Görevden bu yolla el çektirilenlerin genel kurulca görevlerine iade veya sendikadan ihraçlarına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait Konfederasyon veya sendikadan almaları gereken ücret veya sosyal hakları Konfederasyon veya sendika tarafından ödenir. İhracına karar verilenler bir ay içinde yargı yoluna başvurabilirler.
 
MADDE 17 
Disiplin Kurulunun Oluşumu, 
Görev ve Yetkileri 
 
Konfederasyon Genel Kurulunda seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Seçimi takip eden yedi gün içinde kendi aralarında toplanır, bir başkan ve bir yazman seçer. Asil üye boşalmaları yedek üye ile doldurulur.  
 
a) Disiplin Kurulu tüzük doğrultusunda çalışmalar yapar.
 
b) Konfederasyon tüzük, ilke ve amaçlarına uygun hareket etmeyen Yürütme Kurulu ve üye sendikalar hakkında soruşturma açar. Sonucu iki ay içinde Yürütme Kuruluna sunar. Soruşturma talebi Yürütme Kurulu’nca da istenebilir.
 
c) Yürütme Kurulu’nun bilgisi dahilinde üye sendikaların disiplin kurulları ile ilişkiler kurar.
 
d) Disiplin Kurulu görevden alma ve üyelikten çıkarma yönündeki kararlarını Genel Kurul’a, üyelerin ve yöneticilerin geçici olarak görevden alınması kararlarını Yürütme Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
 
e) Konfederasyon Disiplin Kurulu, Yürütme Kurulu’nca kendisine  bildirilen sendikalar hakkında faaliyet ve iddialara uygun olarak soruşturma yapar. Yazılı savunma almak koşulu ile soruşturma sonucunda kusurlu gördüğü üyelere üyelikten çıkarma hariç aşağıdaki yaptırımları uygular:   
- Uyarma   
- Kınama
Üyelikten kesin çıkarılmasına karar verilen üye sendikanın üyeliğini Genel Kurul kararına kadar askıya alır. Bu cezalar suçun ağırlığına göre, tüzük, Genel Kurul Kararları, yasalar ve Konfederasyon organ kararları göz önüne alınarak genel amaçlara uygun olarak saptanır.
 
MADDE 18
Konfederasyonun Danışma Organları
 
a) Danışma Meclisi
 
KESK Genel Meclisi ve Konfederasyon Yürütme Kurulu ile Konfederasyona bağlı Sendikaların Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların Şube Başkanlarının katılımı ile oluşur. Danışma Meclisi yılda bir kez toplanır ve KESK Genel Meclisine önerilerini sunar. Görev ve işleyişi yönetmelikle belirlenir.
 
b) KESK Kadın Meclisi 
 
KESK Kadın Sekreteri, KESK Kadın Birimi, iş kolu sendikalarının Merkez Kadın Sekreterleri ve bu sendikalara bağlı şubelerin kadın sekreterlerinden oluşur. Yılda bir kez toplanır, dönemsel kadın politikalarını tartışır ve programlamalar yapar. KESK Genel Meclisine önerilerini sunar. Görev ve işleyişi yönetmelikle belirlenir.
 
MADDE 19 
Oy Şekli 
 
Genel Kurulda başkanlık divanı ve komisyonların seçimi dışındaki bütün seçimler gizli oy ve açık sayımla yapılır. Diğer kararlar açık oylama ile alınır. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Bu hak devredilmez.
 
MADDE 20 
KESK Genel Meclisi, Yürütme Kurulu,
Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelikleri İçin Ortak Hükümler
 
Konfederasyona bağlı sendikaların üyesi olmak.
 
MADDE 21 
Konfederasyon Gelirleri 
 
a) Aidat gelirleri; Üye sendikaların ödenti tutarı, sendikaların ödenti gelirlerinin  % 7’sinden az olamaz. Üye sendikaların ödenti tutarı Genel Kurulca belirlenir. Belirlenen miktar takip eden ayın sonuna kadar konfederasyon hesabına yatırılır.
 
b) Malvarlığı gelirleri.
 
c) Malların devir, temlik ve satışlarından elde edilen gelirler.
 
d) Uluslararası örgütlerden sağlanan yardımlar.
 
e) Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri.
 
f) Basın-yayın gelirleri.
 
g) Yürütme Kurulu tarafından uygun görülen ancak 4688 sayılı yasanın 24. Maddesine aykırı olmayan gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan bağışlar.
 
h) Bankaya yatırılan gelirlerden elde edilen faizler.
 
Konfederasyon gelirleri Yürütme Kurulunun öngördüğü bankalara açılan hesaplara yatırılır. En az iki Yürütme Kurulu üyesinin imzası ile çekilir veya havale edilir. Zorunlu giderler için kasada tutulacak günlük azami nakit mevcudu, aylık aidat gelirlerinin  1/10’udur.
 
MADDE 22 
Konfederasyonun Giderleri
 
Konfederasyon faaliyetlerini yürütmek için yapılan harcamalar.
 
a) Üst Örgütlere ödenen aidatlar.
 
b) Toplu sözleşmelerle ilgili masraflar.
 
c) Basın-yayın dahil, eğitim masrafları. (Gelirlerin en az %10’u eğitim fonuna ayrılır)
 
d) Kira, yönetici ve personel giderleri,
 
e) Dayanışma Fonu oluşturur. (KESK’in ödenti gelirlerinin yüzde 2’si dayanışma ve grev fonuna ayrılır)
 
MADDE 23 
Çalışma Birimleri
 
Konfederasyon çalışmalarının düzenli ve verimli olabilmesi için KESK Genel Meclisi kararıyla ve yürütme organına bağlı olarak çalışacak birimler kurulur, uzman çalıştırılabilir. KESK Genel Meclisinin seçilmiş üyeleri zorunlu olarak en az bir çalışma biriminde görev alır. 
Çalışma Birimlerine ait yönetmelik taslakları Yürütme Kurulunca hazırlanıp, KESK Genel Meclisince son şekli verilerek onaylanır.
 
 
MADDE 24 
Konfederasyon Tarafından Tutulması Zorunlu Defterler
 
Genel Kurul, Yürütme Kurulu, KESK Genel Meclisi, Denetleme ve Disiplin Kurulu karar defterleri; üye sendikalar ile ilgili bilgilerin yer aldığı üye kayıt defteri; kasa, yevmiye, envanter defteri, defter-i kebir ve demirbaş eşya defteridir. 
Gelen, giden evrak kayıt defteri ve evrak dosyaları, zimmet defteri, bilanço ve kesin hesap defteri. Yürütme Kurulu kararıyla bastırılan sıra numaraları, mühürlü, kopyalı gelir makbuzları ile gider fatura belge ve bilgilerin saklandığı dosyalardır. 
 
MADDE 25 
Seçimler
 
Konfederasyon Genel Kurulunda gizli oy açık sayım ilkesine uyulur. Konfederasyonun seçimle belirlenen her organında ayrı ayrı en az yüzde 40 oranında kadın kotası uygulanır.  Bir organda üst üste iki dönemden fazla görev alınmaz.
 
MADDE 26 
Yürütme Kuruluna Seçilenlerin Güvencesi
 
Konfederasyon Yürütme Kuruluna seçilenlerden mali, sosyal ve özlük hakları işverence ödenmeyenlerin, bu görevleri süresince alacakları mali, sosyal ve özlük hakları, çalıştığı işyerlerinden çalışırken aldığı mali ve sosyal hakları geçemez. Sendikacılık meslek olmadığı için kimseye avantaj ya da dezavantaj sağlamaz.
 
MADDE 27  
Demirbaşların Satış ve Terki
 
Konfederasyon demirbaşlarının satış ve terki, Yönetim Kurulu’nun kararıyla mali sekreter başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından kapalı teklif veya pazarlık usulünden biri ile yapılır. 
 
 
MADDE 28
Konfederasyona Üye Sendikalar
 
• EĞİTİM-SEN   (EĞİTİM VE BİLİM 
EMEKÇİLERİ SENDİKASI)
• SES   (SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET 
EMEKÇİLERİ SENDİKASI)
• TÜM BEL-SEN   (TÜM BELEDİYE VE 
YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI)
• ESM   (ENERJİ, SANAYİ VE MADEN KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)
• BES   (BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI)
• KÜLTÜR-SANAT SEN   (KÜLTÜR VE SANAT EMEKÇİLERİ SENDİKASI)
• YAPI YOL-SEN   (YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)
• TARIM ORKAM-SEN   (TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK HİZMET KOLU KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI)
• BTS   (BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI)
• HABER-SEN   (BASIN YAYIN, İLETİŞİM VE POSTA EMEKÇİLERİ SENDİKASI
• DİVES   (DİYANET VE VAKIF EMEKÇİLERİ SENDİKASI)
 
MADDE 29
Konfederasyon Kurucu Sendikaları
 
EĞİTİM SEN, TÜM BEL SEN, GENEL SAĞLIK-İŞ, TÜM SAĞLIK-SEN, TÜM HABER-SEN, TÜM MALİYE-SEN, YAPI YOL-SEN, ENER-SEN, BTS, TARIM-SEN, ORKAM-SEN, TÜM SOSYAL-SEN, SOSYAL HİZMET-SEN, MADEN-SEN, BEM-SEN, SAĞLIK-SEN, TÜM BANKA-SEN, TÜM YARGI-SEN, EMEK-SEN, TÜM GIDA-SEN, ŞEKER-SEN, ASİM-SEN, TURİZM-SEN, SANAYİ-SEN, KÜLTÜR-SEN, SEKAM-SEN, LİM-SEN, ÖES
 
MADDE 30 
Fesih ve Devir
 
Konfederasyonun feshine, Genel Kurul delege tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile karar verilebilir. Konfederasyonun fesih, kendiliğinden dağılma ve kapatılması halinde taşınır, taşınmaz malları ve diğer malvarlığı, üye sayıları oranında üye sendikalara devredilir. 
MADDE  31 
Yürürlük Tarihi
 
1-2-3 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kurul (7.) tarafından kabul edilen tüzük değişiklikleri 02.07.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
 
MADDE 32 
Yürütme
 
Bu tüzük hükümlerini Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yürütür.
 
GEÇİCİ MADDE 
 
Konfederasyon Tüzüğümüzün 25. Maddesindeki “Konfederasyonun seçimle belirlenen her organında ayrı ayrı en az yüzde 40 oranında kadın kotası uygulanır.”   Hükmü 7. Olağan Genel Kuruldan sonraki ilk genel kurulda uygulanır.